TRE I BRANSJEN: Legal

Vi i Ung i Finans ønsker å rette fokuset på de talentene vi har blant våre medlemmer. Vi vil gjennom vinteren ha fokus på ulike sektorer innen finans, denne gangen retter vi søkelyset mot advokater og jurister.


 

Tor Johan Norheim, 32 årTor Johan Norheim

Stilling og selskap: Fast advokat i Advokatfirmaet Thommessen

Utdannelse: Universitetet i Tromsø, Master i rettsvitenskap

 

Beskriv dine fagområder og arbeidsoppgaver:

Jeg bistår norske og utenlandske selskaper, banker og tilretteleggere med alle former for lånefinansiering samt i restrukturerings- og insolvensprosesser. I korte trekk består arbeidsoppgavene av å gi råd fra et juridisk perspektiv på risiko, muligheter og begrensninger i forbindelse med valg av finansieringsstruktur og i forhandlinger på kommersielle vilkår, samt å sørge for at kommersiell enighet reflekteres korrekt og dokumenteres i juridisk bindende dokumenter som kan håndheves i Norge.

 

Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

Både advokatbransjen og finansbransjen er i stadig endring og vi advokater er nødt til å tilpasse og utvikle oss for å tilby de tjenestene klientene etterspør. Digitalisering gjør det mulig å forenkle og effektivisere hverdagen for både oss og klientene, og gir oss samtidig muligheten til å treffe bedre med våre bidrag inn i våre klienters prsojekter. Det grønne skiftet fører til stadige endringer i regelverk som vi må ta hensyn til i vår rådgivning. Vi forventer et stadig sterkere innslag av bindende "hard law" reguleringer på dette feltet som i fremtiden vil bli en stadig større del av både strategiske, kommersielle forhandlinger og juridisk risikohåndtering i fremtiden.

 

Hvordan har C19 påvirket arbeidshverdagen din?

I perioder har hele kontoret arbeidet fra hjemmekontor og den største effekten på arbeidshverdagen har vært mangelen på sosial kontakt med kollegaer på kontoret. Samarbeid om arbeidsoppgaver og teamarbeid på større prosjekter har gått helt sømløst via Teams og andre digitale hjelpemidler. Selv om C19 ikke har påvirket aktivitetsnivået nevneverdig innenfor vårt felt, så tror jeg det er utfordrende for de fleste å arbeide hjemmefra på fast basis over tid.

 

Hvilke tips vil du komme med til nyutdannede jurister som ønsker å jobbe med finans?

Jeg tror det hjelper med en grunnleggende interesse og nysgjerrighet for hvordan næringsliv og rettsreglene fungerer sammen. I tillegg er det viktig å ikke være redd for å stille spørsmål om ting man ikke forstår. Det er mye av den relevante jusen som det ikke undervises i på jusstudiet også er det jo så mye annet enn selve jusen som man skal beherske i arbeidshverdagen!

 

 

Maren Aurora H. Holen, 28 år

Stilling og selskap: Advokat hos DNB-advokatene, DNB Bank ASA.

Utdannelse: UiB, rettsvitenskap master + LLM på Bond University

 

Beskriv dine fagområder og arbeidsoppgaver:

Jeg jobber med finansiering av mellomstore bedrifter, samt spesialengasjementsaker og konkurser. Noen relevante rettsområder er kontraktsrett, selskapslovgivning, garanti- og kausjonsrett, panterett og konkursrett.

 

Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

DNB har i en lengre periode satset på økt digitalisering, så denne trenden er godt kjent for DNB-advokatene. Økt digitalisering aktualiserer blant annet spørsmål knyttet til personvern og taushetsplikt. Samtidig muliggjør digitaliseringen en mer effektiv arbeidshverdag for oss, og bedre løsninger for bankens kunder.

Jeg tror vi med tiden vil se flere myndighetskrav knyttet til samfunnsansvar og miljø. DNB-advokatene gir råd til DNB-konsernet om hvordan lover og regler skal forstås for å sikre best mulig etterlevelse, og denne delen av arbeidshverdagen vår vil antageligvis i økende grad også omfatte miljøkrav. I tillegg vil nye klimakrav kunne påvirke hvordan vi utformer låneavtaler.

 

Hvordan har C19 påvirket arbeidshverdagen din?

Hjemmekontor, digitale møter, mer selvstendig jobbing, savn etter kollegaer og «gammeldags» teamarbeid, og økt fleksibilitet. Alt i alt, synes jeg det har gått veldig bra.

Ellers har vi måttet sette oss inn i nye lover og regler, for eksempel regelverk for statsgaranterte lån og rekonstruksjon. Vi fryktet en konkursbølge, men den har vi foreløpig ikke sett noe til, noe vi håper vedvarer for det norske markedets del. Før sommeren så vi en reduksjon i antall nye finansieringssaker, men disse har nå tatt seg opp igjen.

 

Hvilke tips vil du komme med til nyutdannede jurister som ønsker å jobbe med finans?

Det er mange måter å jobbe med finans på, og det er mange forskjellige innganger til finansverdenen. Undersøk mulighetene og vær nysgjerrig. Finn noen rettsområder du liker, og bli god på dem. For min del var det et gjennombrudd da jeg skjønte at finansrett ikke kun innebærer lange og kompliserte engelske avtaler, men også skikkelig jussete problemstillinger hvor Lovdata er en stor del av hver eneste arbeidsdag.

 


Lovise Gjerver, 29 år

Stilling og selskap: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdannelse: Master i rettsvitenskap, LLM, MBA – UiB og Bond University

 

Beskriv dine fagområder og arbeidsoppgaver:

Som advokatfullmektig innen bank, finans og insolvens jobber jeg hovedsakelig med shipping-, oppkjøp- og eiendomsfinansieringer. Arbeidet innebærer juridisk bistand og rådgivning overfor banker eller låntakere (juridiske personer) i forbindelse med et gitt lånearrangement. Jeg bistår i forhandlinger og utarbeidelse av lånedokumentasjonen, etablering av sikkerheter og koordinering av prosessen for øvrig – fra innledende diskusjoner rundt lånets vilkår og frem til utbetaling skjer. Yter også rådgiving til partene under lånets løpetid.

 

Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

Det kommer stadig nye digitale hjelpemidler som effektiviserer arbeidshverdagen, og C19 har bidratt til økt bruk av verktøy for blant annet digitale møter og signeringer. Jeg tror at vi vil se stadig smartere verktøy for f.eks. dokumentanalyse som vil kunne forenkle, effektivisere og kvalitetssikre vårt arbeid.

Samfunnsansvar og bærekraft er høyt på agendaen for både Wiersholm som firma, og bankene og selskapene vi bistår. EU har kommet med omfattende reguleringer på området – som stadig er under utvikling – og regelverket påvirker blant annet tilgang på kapital og konkurransekraft. Som advokater må vi holde oss oppdatert på regelverket og besørge at dette blir implementert på en god måte i kontraktene vi arbeider med.

 

Hvordan har C19 påvirket arbeidshverdagen din?

Markedsaktiviteten er avhengig av våre klienter og hvilke bransjer de opererer innen. Enkelte bransjer har vært mer eller mindre uberørt av C19 og har hatt 'business as usual', mens for andre bransjer har C19 vært en stor utfordring – og som en konsekvens av dette ser vi en økt mengde av restruktureringer og insolvensprosesser.

Rent praktisk har C19 ført til hjemmekontor. Jeg synes det er fint å se at man kan jobbe like godt hjemmefra ved bruk av verktøy som blant annet Teams / Skype og digital signering, men jeg gleder meg til alle kan samles på kontoret igjen.

 

Hvilke tips vil du komme med til nyutdannede jurister som ønsker å jobbe med finans?

Vær åpen, nysgjerrig og still spørsmål. Store deler av dokumentasjonen vi arbeider med kan virke fremmed for nyutdannede øyne, så det er viktig å ikke tenke at det er en forventning at man skal forstå alt med en gang.

Om du interesserer deg for finans, og liker med å jobbe i et høyt tempo med mange baller i luften, kommer du til å trives godt om du velger å starte karrieren innen finans i privat næringsliv.

 

Siste artikler
  • Protokoll fra årsmøte 2020
  • Årsdokumenter for Ung i Finans 2020
  • TRE I BRANSJEN: Legal
  • TRE I BRANSJEN: Shipping
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY