TRE I BRANSJEN: Shipping

Ung i Finans ønsker å rette fokuset på de talentene vi har blant våre medlemmer. Vi vil gjennom vinteren ha fokus på ulike sektorer innen finans, denne gangen retter vi søkelyset mot Shipping-bransjen. 


 

Mads Schou-Andreasen (31)

Stilling og selskap: CEO og Gründer i Oceanbolt

Utdannelse: Copenhagen Business School. Bsc in International Business, Msc in Finance & Strategic Management

Hvordan har din bransje blitt påvirket av COVID-19?

Tørrlast shipping som helhet har klart seg noenlunde. I de første månedene av 2020 var bransjen ganske påvirket av usikkerheten i forhold til hvordan COVID-19 ville påvirke tilbud og etterspørsel av råvarer på global basis. I tillegg til at mange selskaper kansellerte skipsordrer fra verft mm. Siden juni har imidlertid bransjen klart seg ganske bra. En rekke land, herunder Kina, innførte kraftige infrastruktur-stimulipakker for å veie opp for manglende innenlandsetterspørsel, hvilket har ført til økt etterspørsel på shippingtjenester.

Hva mener du er fremtiden innenfor shipping og hvor er det størst potensiale?

Shipping står overfor en enorm utfordring fremover i forhold til reduksjon av klimagassutslipp. Videre utgjør digitalisering av operasjon og økt bruk av informasjon også en stor forbedringsmulighet. Jeg er ikke i tvil om at det er innenfor disse to områdene hvor det finnes størst potensiale til å skape avkastning og realisere forbedringer.

Hvordan vil shipping-næringen bli påvirket av det grønne skiftet?

Jeg tror vi vil se økte krav, både fra myndigheter og sluttkunder, om at shippingselskaper må redusere sine klimautslipp. Dette skaper muligheter for de mest fremoverlente og innovative selskapene til å differensiere seg på klimafronten.

Hvilke tips vil du komme med til nyutdannede som ønsker seg til shipping?

Det viktigste er å komme seg i en posisjon hvor man har mulighet for å lære og stille spørsmål. Desto tettere på revenue pengestrømmene desto bedre. Så betyr det mindre hvilket selskap man starter i.   


Julie Thuestad Jacobsen (29)

Stilling og selskap: Kundeansvarlig Shipping & Offshore, Pareto Bank ASA. Nestleder i Ung i Finans.

Utdannelse: Texas A&M University, Bsc in Business Administration, Copenhagen Business School, Msc in Advanced Economics and Finance (cand.oecon)

Hvordan har din bransje blitt påvirket av COVID-19?

Shipping markedene er som kjent veldig volatile og COVID-19 har ikke endret dette. Pandemien har ført til lave rater og redusert aktivitet som følge av omfattende nedstengninger verden over. Det har imidlertid truffet de forskjellige shipping-segmenter i varierende grad. COVID-19 har også ført til logostikkproblemer f.eks. i forbindelse med mannskapsbytte, noe som har resultert i at sjøfolk har blitt tvunget til å bli om bord på skipene de jobber på i flere måneder etter kontraktene deres har utgått.

Hva mener du er fremtiden innenfor shipping og hvor er det størst potensiale?

Internasjonal skipsfartsindustri står i dag for transporten av rundt 90% av verdenshandelen. Til tross for at vi den senere tiden har sett en trend mot økt proteksjonisme, digitalisering og fokus på kortreiste produkter, vil økt globalisering fortsatt være en driver for behovet for sjøbasert transport også fremover. Det stilles imidlertid strenge krav til mer effektive og miljøvennlige måter å frakte varer på, og sjøtransport, som i dag er det mest miljøvennlige langdistansetransportmidlet, har et godt utgangspunkt. Etterhvert som fokuset på utslipp øker ser vi en dreining bort fra tradisjonelle fossile drivstoff og mot alternativer som batteri- og hydrogen-drevne skip. Innovasjon og forskning vil gjøre at dette kan bli en meget spennende bransje i tiden fremover.

Hvordan vil shipping-næringen bli påvirket av det grønne skiftet?

Det grønne skiftet innenfor shipping har allerede begynt. FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, inngikk en avtale i 2018 om at totalutslippene fra skipsfart skal ned med 50% innen 2050, og de første kravene har allerede trådt i kraft. Næringen er dermed nødt til å omstille seg raskt og er avhengig av ny teknologi og bærekraftige løsninger. Norge med sin maritime kompetanse ligger allerede i front internasjonalt hva gjelder null- og lavutslippsteknologi, og det er god grunn til å tro at det grønne skiftet både kan bidra til at skipsfartsindustrien globalt vil klare å nå utslippsmålene satt av IMO, men også at Norge som skipsfartsnasjon vil kunne realisere forretningsmessige muligheter.

Hvilke tips vil du komme med til nyutdannede som ønsker seg til shipping?

Finn din nisje! Det er mange muligheter innenfor shippingbransjen, og for nyutdannede vil jeg anbefale å finne en nisje man brenner for. I tillegg vil jeg anbefale alle å være aktive i miljøet. Relasjoner er viktig i alle bransjer, men kanskje spesielt innenfor shipping. Vær med på konferanser og arrangementer og meld deg gjerne inn i organisasjoner som YoungShip, som er en tilsvarende forening som UiF, men for unge i shippingmiljøet.


Maren Wæhler (33)

Stilling og selskap: Relationship Manager, Danske Bank

Utdannelse: Siviløkonom med spesialisering i finans fra NHH

Hvordan har din bransje blitt påvirket av COVID-19?

90 prosent av verdenshandelen transporteres med skip og med en nedgang i produksjons- og forbruksaktiviteten verden over som følge av pandemien reduseres også behovet for frakttjenester. Hardest rammet er passasjertransporten som nesten stoppet helt opp som en direkte konsekvens av stengte grenser, reiserestriksjoner og myndigheters generelle smittevernstiltak.

Hva mener du er fremtiden innenfor shipping og hvor er det størst potensiale?

Shippingbransjen er syklisk og det vil den fortsette og være fremover også, med oppturer og nedturer på tvers av bransjen. Hva som styrker og svekker seg handler i stor grad om størrelse på ordrebok og flåtevekst. Fundamentalt har jeg derimot tro på økt etterspørsel av gass da gass er et renere produkt med lavere utslipp enn for eksempel kull. Med global befolkningsvekst øker behovet for energi og frem til produksjonskapasiteten på fornybar energi måtte bli stor nok til å dekke det globale behovet tror jeg LNG og LPG blir viktig.

Hvordan vil shipping-næringen bli påvirket av det grønne skiftet?

Skipsfart er generelt et energieffektivt transportalternativ, men med 100,000 seilende skip utgjør den allikevel en vesentlig kilde til klimagassutslipp. Det grønne skiftet er i gang også i maritim næring med ulike initiativ, målsetninger og krav til reduksjon i utslipp og det jobbes tett med utvikling av ny teknologi og design for å oppnå dette. Evnen og viljen til å omstille seg vil bli et konkurranseparameter i tiden fremover og man vil skille de som tar bærekraftige valg og grep mot en grønnere utvikling og de som ikke gjør det. Skal man som reder få tilgang på kapital i tiden fremover blir man nødt til å bevise at man har riktige verdier.

Hvilke tips vil du komme med til nyutdannede som ønsker seg til shipping?

Vis interesse og søk bredt. Har man først kommet inn er mulighetene mange. Maritime Trainee er en fin inngang hvor man får mulighet til å lære mye om bransjen samt bygge nettverk. Hva med å søke internasjonalt? Shipping er en global bransje med flust av spennende selskaper rundt om i verden. 

Siste artikler
  • Protokoll fra årsmøte 2020
  • Årsdokumenter for Ung i Finans 2020
  • TRE I BRANSJEN: Legal
  • TRE I BRANSJEN: Shipping
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY